REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU DZIENNYM

Uprzejmie informujemy, że w ramach rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzonej w CUM ALFA w ośrodku dziennym realizujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitacje dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

W  ALFA S.C. w Szczekocinach w ramach rehabilitacji leczniczej funkcjonuje komórka:

 • REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzą :

 • Lekarze
 • Specjaliści fizjoterapii
 • Mgr. fizjoterapii
 • Psycholodzy
 • Logopedzi
 • Terapeuta zajęciowy

Dostępność komórki :

Pon. – sob. 8 00 - 18 00

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Neonatologicznej,
 • Rehabilitacyjne,
 • Ortopedii i traumatologi narządu ruchu,
 • Neurologicznej,
 • Reumatologicznej
 • Chirurgii dziecięcej
 • Endokrynologi dziecięcej,
 • Diabetologii dziecięcej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Rehabilitacja przeznaczona dla dzieci w wieku:

 • Do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 • Od 8 do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie.

Świadczeniodawca ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka.

Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 • Z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • Z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • Z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • Z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • Z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu ( z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • Z zespołem aberracji chromosomów ( w tym zespołem Downa);
 • Z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu ( w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • Z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • Z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznymo ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • Z wrodzonymi wadami rozwojowymi układów.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniamu wieku rozwojowego w ośrodku dzienym obejmuje w szczególności:

 • Poradę lekarską;
 • Wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną ( konsylium);
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapi psychologicznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapi logopedycznej;
 • Świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;
 • Świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii
 • Zabiegi z zakresu fizykoterapii

 

 

Do pobrania: