Podstawowa opieka zdrowotna

Ogólne informacje:

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej wdrożyliśmy opiekę koordynowaną, dzięki której pacjent może skorzystać z badań diagnostycznych takich jak doppler tetnic szyjnych, doppler żył , holter ekg, holter ciśnienia jak również szeregu konsultacji specjalistycznych w tym kadriologiczna, endokrynologiczna, alergologicza oraz diabetologiczna.   

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy. Filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8 00 do 18 00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do innej przychodni prowadzonej przez tego świadczeniodawcę.

Gabinet zabiegowy (w tym także punkt szczepień) powinien być czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni POZ, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt szczepień powinien być także otwarty w godzinach popołudniowych po godzinie 15 00

  • minimum jeden raz w tygodniu.

W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia.

Jednak:

w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie. W przypadku: zaprzestania udzielania świadczeń przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ u świadczeniodawcy, zmiany miejsca udzielania świadczeń, podziału, zmiany formy organizacyjno-prawnej świadczeniodawcy lub połączenia z innym świadczeniodawcą świadczeniodawca zobowiązany jest zamieścić w miejscu udzielania świadczeń stosowne ogłoszenie w celu poinformowania pacjentów.

Poprzez działania ukierunkowane na profilaktykę i promocję zdrowia, diagnostykę schorzeń, ale także na leczenie, zapobieganie i ograniczanie niepełnosprawności, podstawowa opieka zdrowotna ma decydujący wpływ na stan zdrowia pacjenta i jego rodziny.

Opieka w POZ sprawowana jest przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz pielęgniarkę i higienistkę szkolną.

W ramach POZ prowadzone są między innymi:

  • profilaktyka chorób układu krążenia,
  • porady patronażowe,
  • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
  • szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane),
  • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
  • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,
  • świadczenia w Programie profilaktyki raka szyjki macicy – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Badania u dzieci do 16. roku życia wykonywane są w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych.

 

 

Do pobrania: